Bel nu: 06-83202758

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Fysiotherapie T4 streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens:

Website
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt bij Fysiotherapie T4 voor:
Telefoonnummer
mailadres
IP-adres
Deze gegevens worden gebruikt voor de praktijkvoering zodat er contact met u kan worden
opgenomen. Mocht u patiënt worden dan worden de gegevens van telefoonnummer en mailadres verwerkt/bewaard in het computersysteem.

Telefoon
Mocht u telefonisch contact opnemen dan wordt het telefoonnummer en eventuele voicemail bewaart tot u teruggebelt bent. Daarna worden deze uit de telefoon verwijdert.

Computersysteem
Tijdens het eerste consult worden veel gegevens van u gevraagt, deze worden vastgelegd in een computerprogramma en ook opgeslagen in een cloud. Deze cloud waar gebruik van wordt gemaakt heeft zijn basis in Europa. Gegevens die worden opgeslagen zijn

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;

 

Grondslag voor gegevensverwerking                                                                                     
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over verandering van afspraken. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking                                                                                             
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Mogelijkheid tot contact opnemen
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden                                                            
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen (bijvoorbeeld kaakchirurg of huisarts) indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen     
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen                                                                                                          
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Door gebruik te maken van wachtwoorden op de computer en telefoon.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. U heeft het recht op inzage, aanpassing en wissen van uw gegevens. En u kunt fysiotherapie T4 verzoeken om gegeven over te dragen aan derden.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens   
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring                                                                                     
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens                                                                                                               
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Fysiotherapie T4
06 83202758
info@fysiotherapie-T4.nl